Kategorie

Odběr novinek

 

Obchodní podmínky


Potvrzením našich obchodních podmínek dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů, které slouží pouze pro interní účely provozovatele těchto webových stránek.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Poštovné: - viz objednávka

Zboží je dodáváno Českou poštou, případně DPD. Je možný i osobní odběr po domluvě (Brno).


NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
Přečtěte si prosím Reklamační řád. 

 

PROHLÍDKA ZBOŽÍ 
Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce o vadě na zboží a po další domluvě jej zaslat zpět prodejci.

 

 

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Ceny jsou smluvní. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.

 

Bezpečnost a ochrana informací

 

Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu zákazníka není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat, s výjimkou státních institucí (např. policie ČR).

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to buď telefonicky, nebo písemně (viz kontaktní informace).

 

 

 Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího 

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Termín dodávky bude písemně sdělen dle skladových zásob a dále dle dispozic výrobců.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně nebo telefonicky požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na náhradním plnění.

 

2. Práva a povinnosti kupujícího 

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného nebo přepravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku (do doby potvrzení objednávky) nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, pokud o to písemně nebo telefonicky požádá.

e) Kupující je povinen s veškerou péči a opatrností pečovat o zboží, které si zakoupil. Je zde míněna především svatební obuv, která je z materiálu, který vyžaduje i dle logického uvažování jemnou a opatrnou péči. Informace o saténu naleznete zde.

 

 Obchodní podmínky

1)  Úvodní ustanovení 

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Zuzana´Shop. Internetový obchod provozuje Zuzana´Shop, s.r.o.,, IČO: 29266611, plátce DPH (VAT: CZ29266611). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 

 Obchodní podmínky se řídí obchodním a občanským zákoníkem a platnými právními předpisy České republiky.


2)  Objednávka a uzavření kupní smlouvy či nájemní smlouvy 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní či nájemní smlouvy. Kupní či nájemní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky s vyčíslením celkové ceny prodávajícím.

3. Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

3)  Reklamace 

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační lhůta - neposkytujeme žádnou reklamační lhůtu.

3. Zboží na reklamaci, v rámci předem odsouhlasené vzájemné oboustranné dohody, se kupující zavazuje posílat v původním obalu, je-li to možné a vhodné.Dále musí být zboží ve stavu, v jakém bylo zakoupeno (není např. možno reklamovat zboží, do kterého bylo jakýmkoliv způsobem zasahováno - například přebarvená obuv). Je nutno přiložit kopii daňového dokladu, jinak nemůže být reklamace uznána a vyřízena. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále doporučujeme zboží zaslat nejméně na podací lístek, nikoliv jen obyčejně bez jakéhokoliv dokladu. Dobírkové balíky nepřebíráme.
Dále viz reklamační řád.

 

 

4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) 

Kupující má podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů.

V žádném případě nám nezasílejte zpět zboží na dobírku! Takové balíky nepřebíráme, a to z toho důvodu, že nemůžeme zkontrolovat nepoškozenost zboží a také obsah balíky (mohou zde být složené noviny). Zasílejte zboží pouze na podací lístek, uveďte prosím číslo účtu, kam budete chtít peníze vrátit či zboží, za které jej budete chtít vyměnit.

Od vrácené částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady - např. poštovné, poplatek za platbu kartou (GoPay) - doklad o jeho výši bude zaslán emailem (tedy nikoliv paušál, který se jednotně účtuje při objednávkách)  - viz občanský zákoník, §53, odst. 10

POZOR! Pokud Vámi objednané a následně vrácené zboží přesahovalo částku 3.000 Kč a tudíž jste nehradili poštovné, při vrácení do 14ti dnů bude od kupní ceny uhrazena částka za námi vynaložené poštovné - viz občanský zákoník, §53, odst.10

V případě, že není ve smyslu platné legislativy považován za spotřebitele, ale nakoupil za účelem podnikání na IČO, řídí se vztahy mezi nakupujícím a prodávajícím obchodním zákoníkem.

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:

1. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

2. dodávku zboží v zakázkovém režimu objednávky - tj. objednání na speicální požadavek zákazníka.

3. na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu zaviněnou kupujícím a zboží použité. 

Platby vracíme standartně na bankovní účet, který odběratel (zákazník) uvede písemnou formou.

V případě, že budete chtít zaslat platbu jinak (např. složenkou) je nutno počítat s administrativním poplatkem ve výši 100 Kč (úhrada poště za složenku).

 

V případě, že objednatel zásilku objednanou na dobírku nevyzvedne a neuhradí a zásilka se tak vráti zpět dodávajícímu, je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 300 Kč a dále náklady za poštovné a balné. O stavu zásilky je objednatel informován buď prostřednictvím České pošty nebo písemně dodavatelem.

 

Reklamační řád

 

 

1. Úvod 

V rámci reklamací a nového občanského zákoníků, platného od 1.1.2014 neposkytujeme žádnou reklamační lhůtu.

 

Obecné info:

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu a u nějž byla písemně sjednána reklamační lhůta, za niž se připlácí částka 500 Kč. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně v délce 24 měsíců.

Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu (u České pošty sepsat reklamační protokol). V případě větších poškození kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či emailem (viz kontaktní informace) nahlásí tuto skutečnost. Pokud kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není žádný problém zapsán, tak pozdější reklamace nebude uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky. V případě jiného problému, než fyzického poškození, se řeší všechny podněty ve standardním zákonném rámci

 

2. Místo uplatnění reklamace 

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje u provozovatele internetového obchodu.

 

3. Způsob uplatnění reklamace 

Kupující uplatní reklamaci protokolárním předáním vadného zboží na prodejně společnosti, případně tedy zasláním vadného zboží na adresu sídla firmy. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu, je-li to možné a vhodné.Dále musí být zboží ve stavu, v jakém bylo zakoupeno (není např. možno reklamovat zboží, do kterého bylo jakýmkoliv způsobem zasahováno - například přebarvená obuv). Je nutno přiložit kopii daňového dokladu, jinak nemůže být reklamace uznána a vyřízena. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále doporučujeme zboží zaslat nejméně na podací lístek, nikoliv jen obyčejně bez jakéhokoliv dokladu.

Zboží je nutno reklamovat bezprostředně po zjištění skutečnosti, která podmiňuje reklamaci.

Dále si přečtěte stručné základní info hlavně k zboží ze saténu.

 

Pro uplatnění reklamace je třeba: 

-       Kopie původního daňového dokladu o nákupu zboží (pokud se jedná o fakturu, lze nahlásit její číslo). Bez daňového dokladu nemůže být reklamace uznána a vyřízena. 

-       Vysvětlení (přesný popis závady,  problému) důvodu pro reklamaci – pokud již nebylo sděleno jinou písemnou formou (např. emailem).

-       Vyhovující obal (pokud možno originální)

 

 Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv 

Prodejce - provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží, a to bez udání důvodu. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Peníze se vrací bankovním převodem na účet - v případě vyžádání zaslání složenkou na adresu je účtován nutný náklad 50 Kč. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

Podmínky pro vrácení peněz: 

1.        zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje

2.       na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo speciálně pro jeho osobu  se vrácení peněz nevztahuje

3.       prodejce vrací pouze kupní cenu zboží, nikoli zaplacené zpětné poštovné.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena vráceného zboží zaslána složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodejcem.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce moct akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

Platby vracíme standartně na bankovní účet, který odběratel (zákazník) uvede písemnou formou.

V případě, že budete chtít zaslat platbu jinak (např. složenkou) je nutno počítat s administrativním poplatkem ve výši 100 Kč (úhrada poště za složenku).

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"

Pokud prodávající provozuje internetové stránky, je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách. Stejně tak, využívá-li prodávající standardizované obchodní podmínky, je povinen informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uvést také zde, upřesňuje ČOI.

 

5. Shoda s kupní smlouvou  

V případě, že při převzetí zboží kupujícím není toto ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu, odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buďto výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

Firma je zapojena do systému EET od 1.3.2017.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.


GDPR – informace

 

Nařízení Evropského parlament a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zkráceně GDPR) platí v celé EU jednotně od 25. května 2018

Každý nakupující našeho e-shopu je povinen seznámit se s obchodními podmínkami i s informacemi ohledně GDPR.

 

Na základě platné legislativy tedy uvádíme informace v souvislosti s GDPR:

 

1. Spravované osobní údaje

- ukládáme a spravujeme osobní údaje nakupujících pro interní účely v rámci odbavení objednávky. Právním základem je tedy kupní smlouva.

 

Údaj

Účel / popis

Veřejné

Povinné

Emailová adresa

Základní unikátní identifikátor účtu

ne

ne

IP adresa

Ukládá se adresa, ze které byl účet založen

ne

ne

Jméno a příjmení

 

ne

ne

Město

 

ne

ne

Země

 

ne

ne

Fakturační údaje

 

ne

ne

Telefon

 

ne

ne

IČO

 

ne

ne

DIČ

 

ne

ne

Dodací adresa

 

ne

ne

údaje o objednaném zboží, provedených objednávkách, zaplacených částkách, provedených platbách apod

 

ne

ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme následovně:

a) Nákup zboží a služeb

V rámci řádného odbavení vaší objednávky, zpracováváme vaše osobní údaje, právním základem zpracování je plnění kupní smlouvy.

Osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace v e-shopu, případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, dle zákona.

 

E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů nebo pomocí kontaktního formuláře, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 

Newsletter

Neposíláme newslettery, touto činností se nezabýváme.

 

 

 

3. Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chci své osobní údaje smazat nebo upravit

V případě, že chcete uplatnit výše uvedená práva anebo získat příslušné informace, můžete tak učinit přihlášením se do svého zákaznického účtu na našich stránkách, kde můžete svoje osobní údaje spravovat. V případě, že u nás nemáte vytvořený účet a provedli jste nákup bez registrace, ale přesto byste rádi uplatnili některé z níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@zuzanashop.cz .

Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete znát své přihlašovací údaje (uživatelské jméno/e-mail a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám do 30 dnů po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, máte dále právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů, který jste nám poskytli.

 

Vaše práva spočívají v:

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Vymažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Zrušení účtu nakupujícího

Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.

Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku, jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).

Zrušení účtu prodávajícího

Pokud prodávající zrealizoval zprostředkovanou objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na našich stránkách, můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Některé údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu: info@zuzanashop.cz

 

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování vybrané části osobních údajů můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

 

Vaše další práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje konkrétně zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si přístup k těmto údajům

 

4. Naši zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Zuzana´Shop, s.r.o. a Alstaray Czech Republic, s.r.o. osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Pays.cz - realizace platební brány
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše společnost nevyužívá
  •  

5. Zabezpečení dat

Vaše data ukládáme výhradně na vlastních nebo dedikovaných serverech u společnosti Wedos, s.r.o. se kterou máme uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly GDPR o Zpracování osobních údajů.

Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

 

6. Závěrečné informace

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 20.05.2018, datum poslední revize je 20.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.

 

 

 

 

 

 

           

 Internetový obchod provozuje

Zuzana´Shop, s.r.o.

Office:   Okrouhlá 18 , 625 00, Brno 
IČO: 29266611     DIČ: CZ29266611  


a firma 

Alstaray Czech Republic, s.r.o.

Okrouhlá 18,625 00, Brno

IČ: 02644878

email: zuzana /at/ zuzanashop.cz